Úvodní stránka » Stáhnout » Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 26.10.2017

27.11.2017 |Typ: PDF |Velikost: 3,5 MB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání - 26.6.2017

21.8.2017 |Typ: PDF |Velikost: 412,78 kB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání - 4.5.2017

24.5.2017 |Typ: PDF |Velikost: 1,76 MB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání - 20.3.2017

Program:

 1.  Zahájení

 2. Kontrola úkolů

 3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu 

-   Pověření kontrolního výboru k pověření smluv Obce Zakřany s firmou Papeno

-    Rozpočtová opatření 1 a 2 / 2017

-    Žádost klubu seniorů o dotaci z rozpočtu obce Zakřany

4. Různé

5. Diskuse

Závěr

5.4.2017 |Typ: PDF |Velikost: 921,25 kB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání - 23.2.2017

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola úkolů

 3. Návrhy na projednání v zastupitelstvu

-   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za svoz odpadu

-   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene

-   Žádosti o dotace z rozpočtu obce

-   Žádost o příspěvek posádky dračích lodí

-   Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

-   Vyhodnocení nabídek na odkoupení části pozemku č. parcely 1563

-   Návrh kupní smlouvy o prodeji části pozemku

-   Návrh smlouvy o zřízení služebnosti

-   Návrh smlouvy o úschově finančních prostředků

-   Dodatek ke smlouvě 6/2009

-   Změna čísla položky rozpočtové skladby

-   smlouva o právu stavebníka umístit a provést stavbu

-   OZV kterou s stanoví část společného školského obvodu základní školy

-   Doplnění kontrolního výboru

4. Diskuse

5. Závěr

29.3.2017 |Typ: PDF |Velikost: 1,94 MB |Počet stažení: 0

Zápis veřejného zasedání - 24.11.2016

Projednávané body :

-   složení slibu zastupitele obce

-   doplnění člena kontrolního výboru

-   volba předsedy kontrolního výboru

-   rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9

-   návrh rozpočtu obce na rok 2017

-   návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2017      

-   schválení vybrané firmy na vypracování projektové dokumentace na stavbu ČOV    

-   schválení podpisu smlouvy na vypracování projektové dokumentace na stavbu ČOV

-   žádost o příspěvek pro spolek zdravotně postižených

-   záměr obce koupit malotraktor

-   schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č 6/08

-   hospodaření  obce do 10/2016

-   záměr obce prodat část pozemku 1563

Zveřejněno : 2.12.2016   Sejmuto : 19.12.2016

2.12.2016 |Typ: PDF |Velikost: 556,23 kB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání 29. 9. 2016

Návrhy k projednání v zastupitelstvu :

      - rozpočtová opatření

      - výstavba nové ČOV

      - schválení návrhu textu výzvy - vypracování PD STAVBA NOVÉ ČOV

      - schválení návrhu přímo oslovených firem - vypracování PD na stavbu nové ČOV

      - schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (Les) 

      - schválení smlouvy o právu umístit a provést stavbu

      - jmenování velitele jednotky SDH

      - schválení OZV o nočním klidu

      - rozpočtový výhled obce

      - vícepráce vzniklé při rekonstrukci VO

      - schválení návrhu smlouvy o dílo na PD  ČOV

      - schválení návrhu smlouvy o dílo s fa. Dušan Hort

      - schválení návrhu smlouvy o dílo s fa. Mukov

      - schválení návrhu smlouvy o dílo s fa. Dušan Hort

      - žádost firmy Papeno na odprodej části pozemku

      - vrácení části daru městu Zbýšovu

      - smlouva o smlouvě budoucí na el. přípojku manželů Palátových

      - umístění poutačů na sloupy VO

      - žádost p. Pavlíčka o připojení objektu pily č. p. 1402/1   na obecní vodovod

Vyvěšeno : 5.10.2016   Sejmuto : 31.10.2016

5.10.2016 |Typ: PDF |Velikost: 633,13 kB |Počet stažení: 0

Zápis veřejného zasedání - 14.7.2016

Program:

 

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů
  3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu:

-     rozpočtová opatření

-     schválení návrhu textu výzvy k podání cenové nabídky na stavbu chodníku nad školkou

-     schválení návrhu přímo oslovených firem k podání výzvy na podání cenové  nabídky na opravu chodníku nad školkou

-     schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (cyklostezka) 

-     schválení dodatku č. 1 příkazní smlouvy s firmou VRV

-     schválení komise pro otevírání obálek s cenovými  nabídkami na opravu chodníku nad školkou

-     schválení členů hodnotící komise  nabídek na opravu chodníku na školkou

-       schválení zadávací dokumentace na provedení opravy chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník

-       schválení návrhu příkazní smlouvy s firmou VRV

-       schválení vybrané firmy ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu na propojení vodovodu s vodojemem

schválení návrhu smlouvy  s vítěznou firmou ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu

         4. Diskuse

         5. Závěr

Vyvěšeno : 19.7.2016   Sejmuto : 2.8.2016

19.7.2016 |Typ: PDF |Velikost: 498,97 kB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání - 26.5.2016

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola úkolů

3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu:

-     výběr firmy pro rekonstrukci VO           

-     schválení pronájmu části pozemku p.č. 1398

-     Schválení navýšení nákladů na zbudování chodníku / cyklostezky Zakřany - Zbýšov

4. Diskuse

5. Závěr

Vyvěšeno : 1.6.2016   Sejmuto : 15.6.2016

1.6.2016 |Typ: PDF |Velikost: 473,42 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání zápis - 28.4.2016

Program: 

Zahájení

Kontrola úkolů

Návrhy k projednání v zastupitelstvu:

   Rozpočtové opatření       

   Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015

   Schválení výjimky ze směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

   Smlouva o provozování vodovodu

   Smlouva o poskytnutí finančního daru

   Smlouva o dílo ,,Cyklostezka“

   Smlouvy o poskytnutí dotace

   Návrh smlouvy o zřízení regionální policie

   Zvýšení základního kapitálu  KTS Ekologie

   Informace o zahájení rekonstrukce VO,  NN a TKR

   Schválení účetní závěrky obce za rok 2015

   Hospodaření obce do 31.3.2016

   Smlouva s E.ON Distribuce a.s. o zřízení věcného břemena

   Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu

   Žádost společnosti Papeno, s.r.o. o odprodej části pozemku p.č. 1563

   Žádost p. Prokeše o pronájem části pozemku

   Odměna p. Bazalovi za výkon funkce zastupitele obce

   Projednání zásad územního rozvoje JMK

Diskuze

Závěr

   

Vyvěšeno : 6.5.2016   Sejmuto : 23.5.2016

6.5.2016 |Typ: PDF |Velikost: 4,18 MB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva - 25.2.2016

Program: 

1. Zahájení

2. Kontrola úkolů

3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu

-          zpráva o hospodaření obce v roce 2015

-          návrh jednacího řádu zastupitelstva obce Zakřany

-          zplnomocnění starosty obce k podpisu rozpočtových opatření

-          návrh výzvy k podání cenové nabídky na rekonstrukci VO

-          složení komise pro otevírání obálek výběrové řízení VO

-          složení hodnotící komise výběrové řízení VO       

-          smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

-          smlouva s fa. Innova  international s.r.o. (dotace VO)

-          smlouva s fa. Innova international  s.r.o. (výběrové řízení)

-          smlouva s fa. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.     

-          odsouhlasení aktualizace zadání ÚP

-          žádost o pořízení změny ÚP

-          žádost o finanční příspěvek SZPB

-          žádost o finanční příspěvek Zdravá výživa 

4. Diskuse

5. Závěr

Vyvěšeno : 6.3.2016   Sejmuto : 23.3.2016

6.3.2016 |Typ: PDF |Velikost: 2,72 MB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání 10.12.2015

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- Rozpočtové opatření č. 7, č. 8, č. 9, č. 10
- Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. č. ZN-014330030646/001
- Smlouva o zajištění preventivní péče
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.012013DUR/001
- Smlouva o právu provést stavbu
- Vyjádření k pokládce sdělovacích zařízení (LR CESARO –O2)
- Návrh zadání výzvy k podání cen. nabídky na cyklostezku
- Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan dso na rok 2016
- Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Návrh obecně závazné vyhlášky č.3/2015 o místních poplatcích
- Návrh rozpočtu obce na rok 2016
- Návrh rozpočtu SVaK
- Návrh směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

- Schválení přímo oslovených účastníků výběrového řízení zemních prací stavby „Cyklostezka a chodník pro chodce Zakřany – Zbýšov“
- Schválení přijetí dotace na hospodaření v lesích

4. Diskuse
5. Závěr

16.12.2015 |Typ: PDF |Velikost: 2,71 MB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 24.9.2015

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- Rozpočtové opatření č. 4 , č. 5 a č. 6/2015
- Žádost o vyjádření k pokládce sdělovacích zařízení
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
- Kupní smlouva s E.ON Distribuce
- Otevírání obálek s nabídkami na propachtování obecních pozemků
- Smlouva o pachtovném
- Zadání územního plánu
- Odsouhlasení zadávací dokumentace na cyklostezku
- Složení komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Složení hodnotící komise
- Žádost města Zbýšova o zřízení věcného břemene
- Žádost o změnu územního plánu
- Schválení dotací pro zájmové spolky pro rok 2016

- Výběr zhotovitele ÚP
- Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě
- Schválení daru 5000 Kč ke sňatku
- Žádost paní Budínové o znovu projednání podnětu na vybudování bezbariérového přístupu do MŠ.
- Odsouhlasení nákupu svítidel
- Změna člena Kontrolního výboru paní Přibylové za pana Prokeše
- Výběr zástupce firmy pro otvírání obálek s nabídkami

4. Diskuse

5. Závěr

30.9.2015 |Typ: PDF |Velikost: 3,45 MB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání - 29.6.2015

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- rozpočtové opatření č.3/2015
- smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM
- výběr zhotovitele územního plánu
4. Diskuse
5. Závěr

3.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 900,28 kB |Počet stažení: 0

Zápis z veřejného zasedání - 21.5. 2015

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- hospodaření obce 1-4/2015
- rozpočtové opatření č. 1 a 2/2015
- návrh závěrečného účtu obce za rok 2014
- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040003806/168
- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025175
- žádost o schválení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ za rok 2014
- žádost SDH Zakřany ponechání nevyčerpaných prostředků za rok 2014

- Schválení návrhu závěrečného účtu mikroregionu Kahan za rok 2014

- Schválení navýšení rozpočtu z neinvestičního fondu

4. Diskuse

5. Závěr

27.5.2015 |Typ: PDF |Velikost: 1,9 MB |Počet stažení: 0

Zápis veřejného zasedání - 12.3.2015

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
- hospodaření obce 12/2014
- hospodařeni obce 1-2/2015
- zrušení dodatků k územnímu plánu
- schválení pořízení nového ÚP
- schválení podpisu smlouvy s fa. LESART Kladeruby, s r.o.
- schválení dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě
- žádost o odkup obecního pozemku
- schválení Nařízení č.1/2015 kterým se vydává tržní řád
- schválení nápravných opatření

- schválení smlouvy s firmou Alis s.r.o. o poskytnutí práv k užívání software
- schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet s.r.o.

4. Diskuse
5. Závěr

16.3.2015 |Typ: PDF |Velikost: 279,89 kB |Počet stažení: 22

Radar bouřkyTOPlist